SETT stärker samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM logo

Regeringen har beslutat om flera ändringar i skollagen i syfte att stärka elevhälsa och utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar gälla från juni 2023 där bland annat särskolan byter namn.

För att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning krävs det att kompetensutveckling på området erbjuds professionen. Därför stärker SETT sitt erbjudande genom att samverka med fler partners kring innovativt och livslångt lärande, Specialpedagogiska skolmyndigheten går med som partner inför 2023.

”SETT som mötesplats erbjuder kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring det innovativa och livslånga lärandet för professionen inom förskola och skola. Specialpedagogik och anpassad undervisning är centralt för att fler barn och elever ska nå måluppfyllelse under sin skoltid, därför ser vi extra mycket fram emot att stärka upp vårt erbjudande kring dessa viktiga frågor tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten” – Micaela Jonsson, Program Manager på Easyfairs Nordic

Därmed ansluter Specialpedagogiska skolmyndigheten till partnergruppen som tidigare består av Skolverket, Swedish Edtech Industry, Sollentuna kommun, Uppsala kommun och Internetstiftelsen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Vi arbetar för att våra målgrupper går i förskolor, skolor och vuxenutbildningar som har god kunskap om hur man utformar tillgängliga lärmiljöer, och förmåga att utveckla sitt arbetssätt så att de ger ett bra stöd som utgår från barns och elevers rätt till en fungerande utbildning. SPSM är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige för att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga.

Micaela Jonsson, Program Manager SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Scroll to Top