Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT. 

Han kommer att presentera Europakommissionens arbete och mål på området och ge en inblick i hur väl de nordiska länderna står sig. Norden har alltid legat väl till, men gör vi det fortfarande?

Under sin presentation kommer Dimitrov att fokusera på tre centrala områden:

1. Digital kompetens: Hur står sig Norden jämfört med andra länder? En analys av var de nordiska länderna står idag när det gäller digital kompetens, i förhållande till andra länder för att ange några möjliga vägar framåt för att ytterligare stärka regionens position på den globala arenan.

2. EUs digitala handlingsplan för utbildning: Vad syftar den till och vad betyder det för konkurrenskraften? Dimitrov kommer att dyka ner i den digitala handlingsplanens mål när det gäller digitalisering och dess betydelse för att stärka konkurrenskraften inom EU. Handlingsplanen är en central del av EU:s strategi för att främja digital utveckling och innovation.

3. Översikt av medlemsstaternas initiativ: Slutligen kommer en översikt att ges över hur väl medlemsstaterna har utvecklat initiativ för att uppnå de uppsatta målen för att ge en tydlig bild av framstegen och de utmaningar som kvarstår.

Georgi Dimitrovs närvaro på SETT och hans fokus på dessa områden understryker Europakommissionens engagemang för digital utbildning och kompetensutveckling. Hans presentation kommer ge värdefulla insikter och stimulera till fortsatt dialog och samarbete mellan de nordiska länderna och Europeiska kommissionen inom detta kritiska område.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!