Medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan

MIK Isabelle Kristensen

Vad innebär MIK? Hur kan vi införliva MIK i undervisningen och utbildningen i förskolan med utgångspunkt i barnens rättigheter? Varför är det viktigt att lyfta MIK inom det kollegiala lärandet samt arbeta tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv?

Medie- och informationskunnighet (MIK) kan handla om allt från våra relationer, demokrati och kritiskt tänk­ande till kunskap om vinklade budskap, dold reklam, källkritik, upphovsrätt och mycket mer. Det kan handla om att kunna skilja information från desinformation – vad är egentligen en trovärdig källa? Bilder och film­klipp som dokumenteras på förskolan, i omvärlden eller i vårt samhälle är endast en del av en helhet. Hur väljs de perspektiven ut, varför och utifrån vem? Vad klipper vi bort och varför? Och vem håller i kameran?

Isabelle Kristensen vet att vi vill, vågar och kan införliva MIK i förskolans undersving och utbildning. Börja i mötet med barnet och utifrån hens undersökande och nyfikenhet. Arbeta också i det kollegiala lärandet med båda den spontana och den planerade undervisningen och få syn på ert nuläge. Vad är ert önskade läge och vilka eventuella hinder finns det för att uppnå ert önskade läge? Vilka resurser finns redan på förskolan, mellan förskolorna, i organisationen-, förvaltningen- eller mellan förvaltningar? Vad kan vi påbörja redan idag och vad blir långsiktiga mål? 

Isabelle kommer också att synliggöra tjänstedesign som metod för att ta reda på barnets behov. Ibland kan vi vuxna påbörja processer, men är de utifrån barnets egna behov, intresse och nyfikenhet? Hur kan vi, tillsammans, ta reda på det behovet, idégenera fram lösningar, pilota och förverkliga detta som en del i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan?

Isabelle Kristensen har länge arbetat med förskoleutveckling på olika sätt. Tidigare som förskollärare med nyckelpersons-uppdrag inom IKT och relationell pedagogik, projektledare för skolutveckling och digital kompetens, rektor i förskolan samt arbetar idag med MIK och digital delaktighet på bibliotek. Isabelle kommer därför under sin föreläsning på SETT att synliggöra vikten av ett helhetsperspektiv på lärande och samverkan inom och mellan förvaltningarna för barnets rätt till MIK i utbildningen och undervisningen, men också på fritiden.   

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Författare: Isabelle Kristensen, arbetar med digital delaktighet på bibliotek. Tidigare förskollärare, projektledare och rektor i förskolan. Hon är även föreläsare och författare på bland annat Natur & Kultur.

Isabelle Kristensen

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Cecilia Lilja Natur och Kultur

Att välja och utvärdera digitala läromedel

Det finns som bekant många digitala läromedel på marknaden, och det är en grannlaga uppgift att välja ut vilket som ska köpas in till skolan. I den här artikeln tipsar jag om några viktiga saker att titta på när man väljer och utvärderar digitala läromedel. Tipsen utgår ifrån vad som är viktigt för elever med särskilda behov utifrån lässvårigheter och koncentrationssvårigheter, och kommer från min erfarenhet av digital läromedelsutveckling, bl.a. i samarbete med forskare inom specialpedagogik, SPSM, specialpedagoger, lärare och elever.

Läs mer »
Scroll to Top