Lexia Provia

Beskrivning​

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd.
Lexia och Provia är verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Det välkända hjälpmedlet Lexia består i sin nya form av cirka 1200 digitala varianter av övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Enkelt att lägga upp övningar
Genom en tydlig navigering är det lätt att lägga upp elever och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia, och det är enkelt att följa upp resultaten.

Provia – normerande tester inom olika språkliga områden
Provia tydliggör hur elevernas språkliga kompetensprofil ser ut och innehåller flera testområden. Varje årskurs, Fk-9, har normerade texter relaterade till årskursen.

Utifrån resultaten i Provia förslås automatiskt övningar i Lexia för den enskilda eleven att arbeta vidare med.

Testa eleverna först
Inför varje årskursstart fungerar det utmärkt att använda tester i Provia för att snabbt kunna hitta de elever som riskerar att utveckla dyslexi eller andra språkligt betingade problem.

Provia ger även en tydlig bild av nyanlända elever läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top