Material för fonologisk träning i förskolan

Materials for phonological training in preschool

TIFT – Tidig fonologisk träning är ett program för förskolan för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten, förmågan att identifiera och manipulera språkljud, som är en viktig förutsättning för den tidiga läsningen.
I studier har man kunnat visa att intensiv tidig fonologisk träning underlättar barnets möte med den mer avancerade språkliga träningen i förskoleklass och den tidiga läsinlärningen i skolan. Med andra ord kan TIFT bidra till att ge en bra grund för barnet inför skolstart.
TIFT består av två delar. Den första delen är avsedd för träning av fyraåringar och den andra för femåringar. Träningen genomförs i smågrupper under cirka 20 minuter dagligen i 6 veckor.
De olika momenten i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete.
TIFT är utvecklat av Ulrika Wolff som är professor och forskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ulrikas forskning rör framför allt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga.
I en 12 minuter kort film (YouTube) berättar Anna Aspelin och Elisabeth Gärde, Marks kommun, om hur de använder TIFT i förskolan: https://youtu.be/q22uP0isjF4

Läs mer om materialet: https://hogrefe.se/skoldiagnostik/tift/

Scroll to Top