Ifous

Ifous

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola – är skolhuvudmännens forskningsinstitut. Ifous drivs som en ideell förening, med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för det svenska utbildningssystemets FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Swedish Edtest drivs av Ifous och är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi. Den fungerar som en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans pröva hur digitala lärresurser svarar mot behoven i undervisningen. Testerna genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande. Genom att vara med och testa lärresurser på Swedish Edtest ökar man som lärare sin digitala kompetens och stärker sin förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser.

Kontakta oss

Scroll to Top