Årets tema - En hållbar framtid

En hållbar framtid

“Pedagogisk utveckling med barn och elever i centrum. Det har varit utgångspunkten för årets tema"

I år kommer vi att utforska hållbarhet utifrån olika aspekter såsom de sociala, ekonomiska och ekologiska. Hur skapar vi en hållbar arbetsplats och en hållbar undervisning som ligger i linje med samhällsutvecklingen? Detta och mycket mer på SETT 2020.

Miljö på Kistamässan

Kistamässan har under åren gjort en mängd miljöförbättringar, i huvudsak inom nedanstående områden. Vi har tillsammans med Miljöstegen i Stockholm kommit fram till att det är inom dessa områden vi har störst miljöpåverkan:

Energi

Sträva mot att utnyttja miljövänliga val samt att minimera förbrukningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Avfall

Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall samt hantera farligt avfall så att miljöpåverkan minimeras.

Inköp

I första hand väljer vi varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete samt kontrollera miljömärkning av produkter och ta hänsyn till och premiera lokal produktion.

Transporter

Välja miljöriktiga leverantörer inom person-, bud- och godstransporter samt aktivt påverka besökare av Kistamässan att så långt det är möjligt välja kollektiva färdmedel för att förebygga och minimera vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

Information/Utbildning

Öka vår medvetenhet och kunskap inom miljöområdet samt implementera dessa kunskaper så långt det är möjligt hos personal, leverantörer, kunder och besökare.

Miljöpolicy

Kistamässan är den tillgängliga och innovativa mötesplatsen för personliga möten, upplevelser och utbyte av kunskap, idé och erfarenhet med fokus på affärer. Vårt mål är att skapa framtidens mötesplats som gör verklighet av vision och idé – oavsett uppdrag. Vår ambition är att vara landets ledande mötesarena under parollen – Sveriges mest centrala mötesanläggning. Kistamässan arbetar aktivt med att minska påverkan på miljön och förebygga föroreningar, vi följer även ett miljöledningssystem som innefattar uppsatta mål och handlingsplan. Vi har varit diplomerade sedan 2008 och avser arbeta för att förnya den årligen.

Kistamässans miljöpåverkan ligger främst inom områdena energi, transporter och avfall. Vi vill därför försöka minska vår påverkan inom dessa områden i synnerhet, men även inom andra områden, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Att följa och överträffa gällande miljölagstiftning är för oss en självklarhet. Vår miljövision är att bli den grönaste anläggningen av sitt slag i Sverige, genom eget arbete parallellt med påverkan av såväl leverantörer och kunder som besökare.
Kistamässans interna miljöarbete utvärderas och revideras kontinuerligt. Att efterleva gällande lagstiftning och myndighetskrav är en självklarhet.

Scroll to Top