Läsförståelse – mer än avkodning

Den gemensamma läsningen är central för att utveckla elevers läsförståelse. I föreläsningen kommer Malin Fransson beskriva aktiviteter som skapar motivation och läslust. Likaså läggs fokus på hur elevers förförståelse för texter kan aktiveras, hur olika läsförståelsestrategier kan användas och hur lärare kan skapa förutsättningar så att eleverna kan delta i fokuserade och högkvalitativa samtal om texters innehåll och form. Föreläsningen handlar också om hur lärare på olika sätt kan arbeta formativt och summativt med läsförståelseuppgifter både på individ- och gruppnivå i ämnena svenska och svenska som andraspråk.

Scroll to Top