Läraren i en digital skolvärld – Möjligheter, hinder och etiska dilemman

“Förr kommunicerade läraren på föräldramöten, via fysiska veckobrev och möjligen per telefon. Idag är möjligheterna att kommunicera oändliga, vilket ställer stora krav på avsändaren. Hindren att nå ut med information är många, liksom riskerna. Viktiga frågor uppenbaras och etiska dilemman uppstår som läraren måste ta ställning till. Lärarens val får konsekvenser för hur allmänhetens förtroende blir för läraren och skolan. Alla elever, vårdnadshavare och utomstående påverkas av de avvägningar varje lärare gör.

Föreläsningen belyser några centrala frågor av hur, vad och var läraren kommunicerar, till exempel: Hur ska läraren förhålla sig till och navigera mellan skolmyndigheters, huvudmäns, elevens och vårdnadshavarens krav och önskemål? En fråga avslutar föreläsningen och lämnar åhöraren själv att fundera på: Går det att kombinera lärarens uppdrag med entreprenörens – Ska lärare vara influencers?”

Scroll to Top