Hur kan vi se och förstå 2E-eleverna – de högt begåvade som också har adhd och autism?

I Sverige har vi på senare år börjat prata allt mer om särskilt begåvade, eller “särbegåvade”, elever. Mer sällan hör vi talas om ovanligt högt begåvade elever som befinner sig i skolsvårigheter för att de inte bara har hög begåvning, utan också oupptäckta svårigheter som orsakar en ojämn funktionsprofil som är svår att förstå för både eleven själv och dennes omgivning.

2E är en förkortning av “twice exceptional”, eller dubbelt exceptionell, och syftar på en individ som å ena sidan har starka resurser på det intellektuella området, men å andra sidan också minst en funktionsnedsättning som inverkar begränsande i vardagen. Svårigheterna vid 2E kan vara av olika karaktär, som syn- och hörselnedsättningar, dyslexi, språkstörningar, reumatiska sjukdomar eller andra bestående nedsättningar i funktion. I den här föreläsningen ligger fokus på 2E där hög begåvning samspelar med primärt adhd och/eller autism, och på det komplexa i att ha det extra lätt och extra svårt i sitt lärande, på samma gång.

Scroll to Top